Mini ihrisko - rozpis

Rozpis sa náchadza na online editovateľnom dokumente:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sw9yWybs1PBubz4oKkZ52Q7AzhksDBojZLn_jquYn0E/edit#gid=0